Gratis verzending > 35 euro
Gratis en vrijblijvend interieuradvies
Eigen concept store in centrum Gent
Grote stock en snelle levering
 • Nederlands
 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Het gebruik van onze website en/of het plaatsen van een order via deze website stemt u in met onderstaanden algemene voorwaarden.

  Partij

  In verwijzen we naar “Nordic House” als
  ‘A BVBA met maatschappelijk zetel 
  Belfortstraat 8
  9000 Gent
  T: +32 9 395 00 44
  E: [email protected]
  BTW: BE 0898 134 975

  In deze overeenkomst verwijzen we naar “klant” voor
  Elke persoon, instelling, bedrijf of rechtspersoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van onze website.

  Toepasbaarheid

  Elke bestelling impliceert de instemming door de klant van deze voorwaarden, die in hun totaliteit deel uitmaken van de overeenkomst met Nordic House, met uitsluiting van alle andere algemene of specifieke voorwaarden van de zijde van de Klant tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

  Gebruik van deze website

  Alle diensten op www.nordichouse.shop zijn bedoeld voor klanten die zich in de landen van de Europese Unie of in Noorwegen of Zwitserland bevinden. Alle bestellingen van buiten de bovengenoemde geografische gebieden moeten per e-mail worden gedaan. Nordic House zal die verzoeken per e-mail beantwoorden met alle informatie over de prijzen en voorwaarden die van toepassing zijn. De klant verklaart bij het plaatsen van een bestelling ouder dan achttien jaar te zijn.

  Als je vragen of opmerkingen hebt over Nordic House, je bestelling of de producten en diensten die we leveren, bel ons dan op +32 9 395 00 44 of stuur een e-mail naar [email protected]

  Offertes en acceptatie van bestellingen

  Al onze offertes zijn vrijblijvend. Nordic House is pas aan een opdracht gebonden nadat deze schriftelijk is bevestigd of in behandeling is genomen. Informatie met betrekking tot producten en prijzen, evenals de gedetailleerde bestelinformatie, wordt onder voorbehoud van wijzigingen en correcties samengesteld en verspreid.

  Levering

  Producten worden alleen geleverd in landen die op de website staan ​​vermeld. Producten worden waar mogelijk geleverd binnen het tijdsbestek dat is aangegeven in de individuele orderbevestiging.

  Onjuiste afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen leiden tot extra kosten.

  Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief transport en levering van de goederen aan de klant. De kosten voor transport en levering worden apart vermeld. De opgegeven levertijden zijn niet bindend, maar worden slechts ter indicatie verstrekt. Vertraging in de levering is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of voor het betalen van schadevergoeding aan de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

  Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen uit te voeren.

  In geval van niet-levering van de goederen, zal elk door de klant betaald bedrag worden terugbetaald zonder rente of andere vergoeding.

  Meer informatie over leveringen kan je hier terugvinden.

  Eigendomsrecht

  Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald, inclusief alle kosten en belastingen, rente en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen van rechtswege terug te vorderen op kosten van de klant.

  Klachten

  Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten ons bereiken: (a) in geval van klachten met betrekking tot niet-conformiteit van leveringen, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek of het moment waarop een dergelijke ontdekking redelijkerwijs had kunnen worden verwacht.

  De aanvaarding van de goederen door de koper dekt elke mogelijke fout of non-conformiteit die op dat moment waarneembaar is.

  Garantie

  Onze garantie is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie bij consumentenaankopen, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek.

  Alleen bij opzet of grove schuld kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook die de koper mocht lijden.

  We garanderen geen stoffen tegen slijtage, vervaging, kleurechtheid of schade veroorzaakt door reinigingsprocessen. Waar de voorwaarden van deze garantie dit toelaten, zal Nordic House haar betrokkenheid in ieder geval beperken door defecte producten te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen. De klant kan geen aanspraak maken op enige bijkomende schadevergoeding.

  Recht van verzaking

  In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten onderworpen aan de wet van 14 juli 1991, heeft de consument het recht om binnen veertien werkdagen na levering Nordic House op de hoogte te stellen van zijn wens om van de aankoop af te zien, zonder rechtvaardiging en boete. Indien koper van dit recht gebruik wenst te maken, is hij verplicht alle goederen in originele staat en verpakking voor eigen rekening en risico aan Nordic House te retourneren. Na schriftelijke goedkeuring van Nordic House kan het product worden vervangen of terugbetaald, afhankelijk van de beschikbaarheid van soortgelijke producten en de wensen van de klant. Artikelen onder garantie worden alleen teruggenomen indien vergezeld van een factuur. Bederfelijke goederen, of goederen die speciaal voor de Koper zijn ontworpen, kunnen niet worden geaccepteerd. In dergelijke gevallen kan de Koper geen beroep doen op enig recht van verzaking.

  Overmacht

  Nordic House is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van haar verbintenissen die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder productieonderbrekingen, moeilijkheden bij het verwerven of tekorten aan grondstoffen, arbeidskrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, al dan niet rechtstreeks verband houdend met onszelf of onze leveranciers en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

  Prijzen en betaling

  Alle door Nordic House op deze website aangeboden producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De prijsaanbiedingen en productprijzen zijn de prijzen die voor het artikel op de website worden weergegeven op het moment van bestellen. In geval van een prijsfout behoudt Nordic House zich het recht voor om prijsfouten op deze website niet te honoreren, noch in de winkel bij het online accepteren van een bestelling. In het geval dat een online geplaatste bestelling een prijsfout bevat, wordt contact opgenomen met de klant en wordt de bestelling geannuleerd. Alle betalingen die voor die specifieke bestelling zijn geautoriseerd, worden onmiddellijk teruggeboekt.

  De facturen zijn volledig betaalbaar op onze hoofdzetel te Belfortstraat 8, 9000 Gent, België op de vervaldag en zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij het plaatsen van een bestelling op deze website komt de bindende overeenkomst tussen de klant en Nordic House tot stand wanneer de klant een orderbevestiging per e-mail ontvangt waarin de beschikbaarheid en geschatte levertijd worden bevestigd. Tenzij anders overeengekomen door Nordic House, dient betaling door Nordic House te zijn ontvangen alvorens een bestelling te accepteren. Nordic House behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling naar eigen goeddunken te weigeren.

  Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten met betrekking tot facturen tot in detail worden geformuleerd en aangetekend worden verzonden binnen drie (3) dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.

  Bij niet tijdige betaling wordt van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is over het verschuldigde factuurbedrag een rente berekend van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling en indien een aanmaning per gewone post niet binnen 14 dagen heeft plaatsgevonden, is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag.

  Wij behouden ons het recht voor om in geval van niet-betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op de vervaldag of in geval van enige andere schending van de verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of onmiddellijk alle overeenkomsten met de koper van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en betaling van alle verschuldigde bedragen te vorderen, ook met betrekking tot nog niet vervallen facturen, of goederen slechts te leveren tegen contante betaling, niettegenstaande eventuele eerdere overeenkomsten of andere rechten waarop wij aanspraak kunnen maken.

  Het niet onmiddellijk reageren op enige tekortkoming aan de zijde van de Klant kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van ons recht om deze tekortkoming op een later tijdstip te vervolgen.

  Aansprakelijkheid

  Nordic House levert grote inspanningen opdat alle informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich altijd voordoen in de verstrekte informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal Nordic House de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

  Nordic House kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou constateren in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld van de klant, neem dan contact op met de beheerder van de website via [email protected]

  De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Nordic House geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van directe of indirecte schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of de gebruik van de website.

  Nordic House kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks met inbegrip van en zonder enige beperking, elk verlies, werkonderbreking , schade toegebracht aan programma's of andere gegevens van het computersysteem, software van of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert in geen geval de impliciete goedkeuring van hun inhoud. Nordic House verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of de andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

  Privacy

  Alle bestellingen van de internetsite van 'A BVBA (Nordic House) impliceren de uitdrukkelijke toestemming van de klant om de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor onder meer het beheer van een klantendatabase, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, solvabiliteitscontroles, marketing en reclame. De verwerking van dergelijke informatie voor marketingdoeleinden en individuele reclame vindt alleen plaats na uitdrukkelijke akkoordverklaring van de klant tijdens het bestelproces. Het is Nordic House niet toegestaan ​​deze gegevens aan derden over te dragen. De klant heeft het recht om alle informatie in te zien en te corrigeren. De klant heeft ook te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en dit zonder persoonlijke kosten. Voor meer informatie wordt de Klant uitgenodigd om het openbaar register te raadplegen dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.

  Bewijs

  Alle Partijen aanvaarden de geldigheid van elektronisch bewijs in het kader van hun relaties (bv. e-mail, back-ups, enz.).

  Scheidbaarheid

  Indien enig artikel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen.

  Jurisdictie

  Op alle met Nordic House gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot deze website, haar diensten of deze algemene voorwaarden zal worden beslecht door de rechtbank van Gent, België.

  Stories The Scandinavian Way of Life

  • When everything is put in place24 Jul

   StoriesWhen everything is put in place

   The Shelf is Frama's herinterpretatie van de Deense klassieke legplank uit het midden van de 20e eeuw. Dit tijdloze houten rekkensysteem is verkrijgbaar in verschillende breedtes, dieptes en afwerkingen.

  • Colorful kitchens16 Jul

   StoriesColorful kitchens

   Hou je van kleur in de keuken maar zijn felgekleurde keukenkasten net iets te beangstigend voor jou? Begin dan klein en voeg subtiele kleuraccenten toe aan de hand van onderstaande keukenaccessoires. Het zit hem steeds in de details!

  • LIVING with ferm09 Jul

   StoriesLIVING with ferm

   Maak kennis met ferm LIVING; het prachtige Deens merk waarvan vele harten sneller gaan slaan is nu ook verkrijgbaar bij yd nordic house!

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »